Regulamin Forum Awakened.pl

Zasady którch należy przestrzegać oraz najczęściej zadawane pytania
Awatar użytkownika
Shaiyra
Site Admin
Posty: 11
Rejestracja: 06 paź 2018 20:30
Gildia: NotSerious
Klasa: DarkKnight

08 paź 2018, 19:37

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin forum (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady i warunki korzystania z forum internetowego Awakened.pl (zwanego też dalej "Forum"), w szczególności prawa i obowiązki Administratora Forum, Moderatorów Forum oraz Użytkowników Forum.
2. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
3. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Forum prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.
4. Użytkownik jednak ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: admin@awakened.pl, konto, oraz wszystkie dane Użytkownika, zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora Forum.
5. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych.


§2 Zasady korzystania z Forum
1. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonych kar i banów będzie traktowane jako multikonto i niezwłocznie banowane permanentnie.
2. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
4. Administrator zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane przez Administratora lub Moderatora Forum.
5. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów oraz stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
6. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
7. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Awakened.pl i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.


§3 Zastrzeżenia
1. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań Forum.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na Forum.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności Forum.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie Forum w każdym czasie.
5. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum oraz za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
6. Forum zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
7. Awakened.pl zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu
8. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również następczo komunikacja z Forum za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP.
9. Awakened.pl może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Forum.


§4 Forum i prawo
1. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
2. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
I. rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych.
II. podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia).
III. wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej.
IV. propagowania przemocy i agresji.
V. propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii.
VI. umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka.
VII. rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące.
VIII. rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administracja nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Awakened.pl zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4. Forum nie bierze odpowiedzialności za traksakcje przeprowadzane między użytkownikami na forum.

§5 Prawa autorskie
1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Awakened.pl do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.
3. Administracja Forum zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
4. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody Forum na ich umieszczenie na Forum oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
5. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

§6 Ostrzeżenia i Bany
1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. Użytkownik ma prawo do zapytania w każdym czasie pod adresem e-mail: admin@awakened.pl o ilość nałożonych mu ostrzeżeń.
2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana*, za wielokrotne lub poważne naruszenie Regulaminu.
3. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie luk lub błędów forum. W przypadku znalezienia Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Administratorowi zauważoną usterkę. Brak zgłoszenia lub wykorzystywanie luki w wypadku ujawnienia lub uzasadnionego podejrzenia skutkuje blokadą stałą, jako działanie na niekorzyść Forum.


§7 Postanowienia kończące
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie głównej Forum.
2. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Forum, w szczególności celem konserwacji.
6. Awakened.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
7. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: admin@awakened.pl.

*Ban - stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum za udowodnione notoryczne naruszanie Regulaminu
ODPOWIEDZ